Disclaimer

scroll down for English

Algemeen

De besloten vennootschap Methylium (Kamer van Koophandel: 55934064, Den Haag), hierna te noemen Methylium, verleent u hierbij toegang tot methylium.com (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Methylium en derden zijn aangeleverd. Methylium behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Methylium.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Methylium.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Methylium. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Methylium, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.


General

The private limited liability company Methylium (Chamber of Commerce: 55934064 The Hague), hereinafter referred to as Methylium, grants you access to Methylium.com (the Website), and publishes text, pictures and other content provided by Methylium and third parties on the Website. Methylium thereby reserves the right at any time to modify the content or remove parts without the need to give you a notice about this.

Information on the Website is not intended to be legally binding and is not a concrete offer for an agreement. Agreements can only be concluded by accepting a written offer of Methylium designated as such.

Limitation of Liability

Content offered on the Website is provided without any warranty or claim of accuracy. The content may be modified at any time without prior notice Methylium.

In particular, all prices on the Website are subject to typing and programming errors. Methylium cannot be held accountable for the consequences of such errors. No agreement can be reached based on such errors.

All Intellectual Property rights on the content are owned by Methylium. Copying, dissemination or other use of the content is not permitted without written permission from Methylium, except and only to the extent provided by law (such as quotation law), unless otherwise indicated in specific materials.

Other

This disclaimer may change from time to time. This disclaimer has been translated from Dutch into English. If the English version shows discrepancies or leads to differences of interpretation, the version in the Dutch language will be decisive.